• Закупуване на земя в цялата страна;
  • Отдаване на земята под наем и аренда;
  • Комасация;
  • Концентрация на земя.

Ставен АД е част от Ромфарм компани ООД

company scheme